Michael Goldberg - Harvey Nash USA -

VP of Strategic Partnerships